Exchange 之 夢 .

我 是 一 個 經 常 發 怪 夢 的 人 。

是 咁 的 , 事 件 發 生 了 倫 敦 ( 嘿 , 又 是 那 兒 ) ,  依 稀 記 得 是 得 到 了 scholarship 到 那 兒 exchange 去 。

與 老 爸 同 行 , 踏 入 了 dorm , 是 一 座 佔 地 很 大 的 一 層 高 建 築 , 大 樓 面 前 是 一 個 露 天 茶 座 , 那 天 天 氣 很 好 , 已 經 坐 滿 了 許 多 人 。 一 直 往 前 走 , 到 了 大 樓 的 門 口 , 推 開 了 門 , 裏 面 是 一 個 挺 豪 華 挺 大 的 休 憩 間 , 狹 長 的 大 樓 , 偏 暖 色 的 燈 光 下 , 全 盡 是 一 個 又 一 個 的 living room 。

走 到 盡 頭 , 找 到 了 自 己 的 房 間 , 打 開 門 一 看 , 大 概 是 這 樣 子 的 :

room

黑 色 的 地 板 , 書 櫃 、 桌 的 支 架 全 都 是 黑 色 的 木 。 沙 發 後 面 有 一 隻 窗 , 可 以 看 到 外 面 的 情 況 。 整 個 房 間 都 型 極 了 。

( 嗯 , 真 不 像 睡 房 , 更 不 像 dorm 的 房 間 呢 )

小 圓 桌 上 , 放 了 十 幾 個 不 同 顏 色 大 小 的 信 封 , 大 多 裏 面 都 是 卡 來 的 。 ( 奇 怪 , 有 的 卡 不 是 給 我 的 , 有 一 張 是 給 Kevin Kho 的 , 有 一 張 更 寫 錯 了 小 弟 的 名 字 作 Jesp 的 😐 )卡 還 比 人 快 到 來 , 真 有 趣 。

放 下 了 東 西 , 回 到 露 天 茶 座 去 , 看 看 有 甚 麼 要 做 。 那 裏 的 桌 子 , 跟 在 中 學 的 那 些 差 不 多 , 都 是 圓 膠 桌 上 面 有 一 把 可 以 「 令 巴 士 玻 璃 窗 受 傷 」 的 太 陽 傘 。 一 直 走 着 , 差 不 多 到 盡 頭 時 , 看 見 兩 個 人 坐 在 聊 天 ( 一 個 是 Paul Sir , 一 個 是 Kyle , 夠 怪 了 吧 ? ) 過 去 打 個 招 呼 了 。

談 到 一 半 , 夢 中 的 我 才 如 夢 初 醒 的 記 得 , exchange 應 該 是 不 能 transfer credit 的 , 我 說 : 「 唉 , 無 所 謂 啦 , 翻 去 努 力 d 讀 翻 佢 啦 , defer 都 無 所 謂 啦 , 既 然 黎 到 , 咁 梗 係 玩 餐 飽 啦 」 老 爸 即 時 黑 起 臉 來 。

回 到 現 實 , 看 一 看 鐘 , 已 經 是 下 午 一 時 多 , 看 來 要 準 備 一 下 明 天 reading week 完 結 , 再 上 課 的 事 。 也 許 , 忙 碌 過 後 , 腦 袋 還 沒 休 息 完 呢 。